Genose Ⓡ EI hindamine läbi tagasiside

Genose Emotsionaalse
Kultuuri Indeks (ECI)

Kas sa tead, kuidas teie
töötajad ennast hetkel tunnevad?

ECI mõõdab tööpaiga
emotsioone kolmes lõikes

Praegused emotsioonid

Näeme, kui tihti teie töötajad teatud tundeid tööl kogevad

Oodatud Emotsioonid

Näeme, kui tihti ja kui mõistlik on töötajate arvates teie organisatsiooni eripärasid ja konteksti arvestades neid tundeid tööl kogeda

Ideaalsed emotsioonid

Näeme, kui tihti peaksid töötajad enda hinnangul ideaalis neid tundeid teie organisatsioonis kogema, et hästi töötada

„No ja siis?“

Uuringud näitavad, et kõrge jõudlusega organisatsioonide töötajad kogevad vähem negatiivseid ja rohkem positiivsed emotsioone võrreldes madala jõudlusega organisatsioonidega. (Boedker et al. 2011)

Kolleegide, klientide ja teiste partneritega tööl suheldes kogeme tervet hulka meeldivaid ja ebameeldivaid tundeid. Need mõjutavad meie otsuseid, käitumist ja sooritust.

Meeldivatel emotsioonidel on avardav ja konstruktiivne mõju, julgustades meid suuremalt mõtlema, sügavamalt suhtlema ja paremini tööd tegema.

Ebameeldivatel emotsioonidel on aga kitsendav ja piirav mõju, pannes meid  vähem avatult mõtlema, suhtlema ja kehvemat tööd tegema.

Need emotsioonid mõjutavad otseselt teie tulemusi ja kasumit.

Genose emotsionaalsete pädevuste hindamine

Genose 180° või 360° tagasisidel tuginevad uuringud loodi
organisatsioonide ja personalitöötajate vajadustest lähtuvalt

Tuginedes retsenseeritud teadusuuringutele, aitavad Genose hindamisuuringud arvukatel Fortune 500 ettevõtetel igapäevaselt paremini toimida. 

Genose raportid aitavad töötajatel ja juhtidel privaatselt, käsikäes arengunõuannetega teada saada kui hästi igaüks oma töökäitumises emotsionaalseid pädevusi üles näitab.

Selle teadasaamiseks küsime infot neilt, kes meid kõige paremini iga päev tööl kõrvalt näevad – meie kolleegidelt.

2002. aastal Swinburne’i Ülikoolis asutatuna on Genosest  saanud üks ettevõtete juhtivaid  emotsionaalsete oskuste arendamise partnereid. Genose tõenduspõhiste EQ hindamise instumentide portfell on üks põhjalikematest.

Tähtsamad emotsionaalsed pädevused

Genose EQ-mudelis hinnatavad kompetentsid kujutavad endast mõõdetavaid, vaadeldavaid ja sooritust ennustavaid käitumisi ja oskuseid.

Töötajatele

Pädevuste enesehindamine

See raport näitab kui hästi inimene enda hinnangul töö juures emotsionaalseid oskuseid rakendab ja kui tähtsaks ta seda ise peab.


Paketis: Enesehindamise tulemused

Pädevuste 180° tagaside

See raport toob esile, mil määral inimene tööl emotsionaalselt oskuslikku käitumist viljeleb, kui oluliseks kolleegid seda peavad ja valitud hindajate kommentaarid.


Paketis: Tagasiside kolleegidelt
Valikuline: Enesehindamise tulemused

Pädevuste 360° tagaside

See raport toob esile kui hästi inimene tööl emotsionaalselt oskuslikku käitumist demonstreerib, kui oluliseks kolleegid seda peavad ja hindajate kommentaarid. Osalejatel on võimalus liigitada hindajad juhtideks, kolleegideks ja „teisteks“.


Paketis: Enesehindamise tulemused ja tagasiside mitmelt hindajalt

Juhtidele

Juhi enesehindamine

Emotsionaalselt oskusliku juhtimise raport sisaldab uuringutulemusi, mis näitavad inimese ebdake antud hinnangu tulemusi ja seda, mil määral nad teatud juhile omaseid käitumisi tööl viljelevad.

Paketis: Enesehindamise tulemused

Juhti pädevuste 180° tagasiside

Emotsionaalselt oskusliku juhtimise raport sisaldab uuringutulemusi, mis näitavad, mil määral näevad teised teda teatud juhile omaseid käitumisi viljelemas.

Paketis: Tagasiside alluvatelt
Valikuline: Enesehindamise tulemused

Juhi pädevuste 360° tagasiside

Emotsionaalselt oskusliku juhtimise raport sisaldab uuringutulemusi, mis näitavad, mil määral näevad teised teda teatud juhile omaseid käitumisi viljelemas. Tagasisidet kogutakse eri profiiliga hindajatelt, kes jaotuvad juhiks, kolleegideks ja „teisteks“.

Paketis: Enesehindamise tulemused ja tagasiside eri tüüpi hindajatelt

Müügitiimile

Müügiinimese enesehindamine

Emotsionaalselt oskusliku müügi kohta endale antud hinnangu raport näitab, mil määral müügiinimene enda arvates asjakohaseid oskuseid müügitöös viljeleb ja kui oluliseks ta neid ise peab.

Paketis: Enesehindamise tulemused

Müügi pädevuste 180° tagasiside

Emotsionaalselt oskuslike müügiinimeste 180 kraadi raport näitab, mil määral inimene teiste arvates asjakohaseid oskuseid müügitöös viljeleb, kui oluliseks nad seda peavad ja valitud hindajate kommentaare.

Paketis: Tagasiside kolleegidelt ja klientidelt

Müügi pädevuste 360° tagasiside

Emotsionaalselt oskusliku müügi 360° raport näitab, mil määral inimene teiste arvates asjakohaseid oskuseid müügitöös viljeleb, kui oluliseks nad seda peavad ja hindajate kommentaare. Hindajate tüübid on kohandatavad, vastavalt teie töötajatele ja klientidele tuttavale keelekasutusele.

Paketis: Enesehindamise tulemused ja tagasiside eri tüüpi hindajatelt, sealhulgas klientidelt

Värbajale

Personalivaliku-raport

Kandidaadi emotsionaalseite pädeuvuste raport aitab hinnata kui sageli kandidaat töökohal soovitavaid emotsionaalseid kompetentse demonstreerib. Aruanne võimaldab värbajatel kasutada raporti näitajad täiendava vahendina parimate palkamisotsuste langetamisel.

Paketis: Personalivalikuraport

  • Kandidaadid täidavad veebis küsimustiku
  • Tulemused on organisatsioonile kohe nähtavad
  • Uuringule kulub keskmiselt 15 minutit (kandidaatidele antakse 30 minutit)
  • Tulemused esitatakse hõlpsasti töödeldavas vormingus koos soovituslike intervjuuküsimuste ja intervjuude hindamise juhenditega
  • Sisaldab asjakohaseid moonutuste, paisutuste ja ebakõlade mõõdikuid ning kohandab sisukate tulemuste tagamiseks raporti skoore vastavalt nendele
  • Hindamisplatvorm on  turvaline ja lihtne kasutada
  • Tugineb põhjalikel uuringutel ja küsimustike valideerimisel
EI Selection Report

Võta ühendust

Enso Circle
Yup, Oleme kiiresti muutunud ja pakume 2020. aastast kõiki lahendusi ka 100% online – küsi, kuidas!

info@Affectual.com
EU +3725111273
US +14152899752
Asia +66949754801

Jäta teade – võtame ise ühendus!

Anname meelsasti vastused kõigile su tekkinud küsimustele.

Saadame sulle soovi korral ka lisamaterjale nagu näiteks ärimõjude slaidid, näidisajakavad, SIY mõjuraport või lühikesed sissejuhatavad videoklipid.